Ogólne Warunki Współpracy i Gwarancji obowiązujące od dnia 09.01.2017

I. OFERTY HANDLOWE
 1. Zapytanie ofertowe może wpłynąć w postaci e-maila lub listu - wymagana jest forma pisemna.
 2. Oferty handlowe są odpowiedzią na zapytanie i kierowane są wyłącznie w formie pisemnej.
 3. Oferta określa ceny towarów i usług w walucie obcej i jest przeliczana na PLN wg średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego wystawienie FV VAT.
 4. Zastrzega się możliwość zmiany cen w przypadku zmiany stawek podatkowych, kursu walut lub taryf celnych ± 5%.
 5. Istnieje możliwość płatności za towar w oryginalnej walucie z oferty bezpośrednio na konto walutowe (opcja możliwa tylko w przypadku ofert w USD i Euro) po uprzednim uzgodnieniu z ACTE Sp. z o.o.
 6. Czas ważności ofert wynosi 30 dni od daty sporządzenia, o ile nie zaznaczono w ofercie inaczej.
 7. Jeżeli nie zaznaczono inaczej to czas dostawy towaru/ów jest liczony w tygodniach roku.
 8. Oferta nie wymaga podpisu osoby reprezentującej firmę ACTE Sp. z o.o., ale musi być wysłana z jej siedziby lub adresu e-mail wskazującego domenę acte.pl
II. PRZEDMIOT I PRZYJĘCIE ZAMÓWIENIA
 1. Przedmiotem zamówienia jest określony produkt oferowany do sprzedaży przez ACTE Sp. z o.o. i/lub usługa wykonywana przez ACTE Sp. z o.o.
 2. ACTE Sp. z o.o. przyjmuje zamówienia w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną. Zamówienia telefoniczne nie są akceptowane.
 3. W pisemnym zamówieniu należy podać:
  • nazwę i adres Klienta
  • nr NIP
  • nr oferty ACTE
  • nazwy/symbole, ilości zamawianych produktów oraz ceny jednostkowe netto w walucie oferty.
  • oczekiwany termin i adres dostawy
  • sposób odbioru towaru.
 4. Zamówienia mogą być podpisywane wyłącznie przez osoby posiadające uprawnienie do zaciągania zobowiązań określonej wartości w imieniu Klienta.
 5. Minimalna wartość zamówienia 100,00 PLN netto.
 6. Złożenie zamówienia przez Klienta jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszych OWWiG.
 7. Zawarcie umowy na podstawie oferty następuje po potwierdzeniu zamówienia przez ACTE Sp. z o.o. pisemnego zamówienia Klienta.
 8. Dopuszczalna jest modyfikacja zamówienia w formie pisemnej. Modyfikacji podlegają tylko zamówienia, dla których nie została uruchomiona procedura zakupu.
 9. Jakiekolwiek zmiany lub wycofanie zamówienia po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia niezależnie od powodu zmian/wycofania zamówienia mogą być dokonane jedynie w formie pisemnej z określeniem zmian oraz wpływu tych zmian na cenę i czas dostawy. W takim przypadku Klient może zostać obciążony wszelkimi kosztami jakie ACTE Sp. z o.o. poniesie w związku ze zmianą/anulowaniem zamówienia.
 10. W przypadku zamówień na towary sprowadzane specjalnie dla zamawiającego, wymagana jest 100% przedpłata wartości zamawianego towaru lub złożenie zamówienia typu „NCNR” – bez możliwości anulacji czy zwrotu towaru.
 11. Przyjmując zamówienie do realizacji ACTE Sp. z o.o. informuje Klienta o cenie, warunkach oraz terminie realizacji, który jest potwierdzany w chwili otrzymania potwierdzenia od dostawcy.
 12. Umowę między stronami uznaje się za zawartą z chwilą akceptacji przez ACTE Sp. z o.o. zamówienia poprzez „Potwierdzenie zamówienia” w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną.
III. PRAWO WŁASNOŚCI
 1. ACTE Sp. z o.o. zastrzega, że prawo własności sprzedawanego towaru przejdzie na Klienta dopiero w momencie zapłaty całości ceny na rzecz ACTE Sp. z o.o..
 2. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi z ACTE Sp. z o.o. na Klienta z chwilą wydania towaru.
V. WARUNKI DOSTAWY
 1. Zamówienia, dla których towar dostępny jest z magazynu wysyłany jest do Klienta w ciągu 3 dni roboczych, z wyjątkiem Klientów, którzy posiadają przeterminowane należności. Wówczas dostawa wstrzymana jest do czasu uregulowania płatności. W przypadku braku towaru w magazynie zamówienia realizowane są zgodnie z potwierdzeniem daty dostawy.
 2. Wszystkie towary zapakowane są w oryginalne opakowania producenta lub zgodnie z wymogami producenta.
 3. Wydanie produktu lub wykonanie usługi następuje w miejscu wskazanym przez Klienta w treści „zamówienia”.
 4. Za dzień wykonania przedmiotu zamówienia uznaje się dzień:
  • odbioru/dostarczenia produktu pod adres wskazany w treści „ zamówienia”,
  • wykonania usługi określonej w treści „zamówienia”.
 5. Wszelkie zwroty towaru możliwe są jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu i nadaniu numeru RMA przez osobę prowadzącą sprawę.
VI. OPÓŻNIENIE WYKONANIA UMOWY
 1. ACTE Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany daty dostawy produktu lub wykonania usługi, uzasadnionej przyczynami niezależnymi od niej (tj. wyczerpaniem zapasów magazynowych w okresie między złożeniem oferty a złożeniem zamówienia, zmiana terminów dostaw od producentów, nieprzewidzianymi zdarzeniami losowymi). Jest przy tym zobowiązana do niezwłocznego poinformowania odbiorcy o zaistniałej sytuacji.
 2. ACTE Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne straty powstałe po stronie Klienta i/lub jego kontrahentów w związku z opóźnieniem dostawy.
 3. 3. Zmiana terminu dostawy produktu i/lub wykonania usługi serwisowej o okres do 30 dni nie stanowi podstawy do odstąpienia przez Klienta od złożonego zamówienia.
IX. GWARANCJA

A. OBSŁUGA GWARANCYJNA

 1. ACTE Sp. z o.o., jako gwarant bezpłatnie usunie ewentualną niesprawność produktu pod warunkiem wykorzystywania go zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami eksploatacyjnymi. Warunkiem koniecznym do skorzystania z gwarancji jest posiadanie i przedstawienie w firmie ACTE Sp. z o.o. dowodu zakupu.
 2. ACTE Sp. z o.o. udziela 12 miesięcy gwarancji na produkt.
 3. Gwarancja obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie w okresie liczonym od daty nabycia produktu, wpisanej do karty gwarancyjnej przez sprzedającego i potwierdzonej stemplem sprzedawcy.
 4. Produkt, w którym zauważono niesprawność, należy przedstawić do naprawy w firmie ACTE niezwłocznie po jej ujawnieniu, nie później niż 1 miesiąc od dnia jej wykrycia.
 5. Klient powinien zgłosić reklamacje na formularzu ACTE Sp. z o.o., tzw. RMA dostępnym na stronie internetowej ACTE Sp. z o.o. http://acte.pl/formularz-rma
 6. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji na formularzu RMA.
 7. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w możliwie najkrótszym czasie.
 8. ACTE Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do nie rozpatrywania reklamacji zgłoszonych w inny sposób, niż poprzez formularz RMA.
 9. Na liście przewozowym w polu Uwagi lub bezpośrednio na przesyłce musi znajdować się numer RMA. Brak odpowiedniego oznakowania przesyłki będzie skutkować zwrotem przesyłki do nadawcy;
 10. Okres gwarancji przedłuża się o czas przebywania produktu w naprawie.
 11. Klient ma prawo ubiegać się o wymianę produktu na wolne od wad, jeżeli w okresie gwarancji ACTE Sp. z o.o. dokona dwóch istotnych napraw, a produkt nadal będzie wykazywał wady.
 12. Gwarancja ACTE Sp. z o.o. nie ma zastosowania, jeżeli:
  • Produkt i dowód zakupu będą niezgodne ze sobą lub niemożliwe będzie odczytanie znajdujących się tam danych;
  • Numer seryjny produktu będzie zniszczony lub uszkodzony;
  • Stwierdzone zostanie uszkodzenie plomby;
  • Uszkodzenia powstanie z przyczyn natury zewnętrznej (zjawiska atmosferyczne, zanieczyszczenia, promieniowanie, urazy mechaniczne, używanie niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, niewłaściwe zasilanie, przepięcia w sieci energetycznej itp.);
  • Produkt używany był niezgodnie z zaleceniami eksploatacyjnymi.
 13. W przypadku reklamacji nieuzasadnionej, ACTE odsyła produkt wraz z opinią techniczną na koszt klienta.
 14. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Podstawą do rozstrzygnięcia ewentualnych rozbieżności jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 15. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

B. OBSŁUGA POGWARANCYJNA

 1. Po upływie okresu gwarancji, wszelkie naprawy dokonywane przez ACTE Sp. z o.o. są naprawami odpłatnymi
 2. Koszty i termin naprawy ustala ACTE Sp. z o.o.
 3. Koszty dostarczenia produktu/ów pokrywa Klient.
X. WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA SĄDU
Wszelkie spory mogące wyniknąć między Stronami w związku z realizacją umów co do których mają zastosowanie OWWiG rozstrzygać będzie sąd miejscowo i rzeczowo właściwy dla ACTE Sp. z o.o.
 • Indywidualne zmiany w tym uzupełnienia postanowień niniejszych OWWiG wymagają formy pisemnej.
 • Powyższe prawa i zobowiązania są umową zawartą między ACTE Sp. z o.o., a klientem wchodzącą w życie z chwilą zakupu towarów.
 • Niniejszy dokument obowiązuje do momentu wydania kolejnej wersji.
 • Dostępność Klienta do wybranych usług dodanych oferowanych przez ACTE Sp. z o.o. określona jest w Załączniku nr 1.
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Indywidualne zmiany w tym uzupełnienia postanowień niniejszych OWWiG wymagają formy pisemnej.
 2. Powyższe prawa i zobowiązania są umową zawartą między ACTE Sp. z o.o., a klientem wchodzącą w życie z chwilą zakupu towarów.
 3. Niniejszy dokument obowiązuje do momentu wydania kolejnej wersji.
 4. Dostępność Klienta do wybranych usług dodanych oferowanych przez ACTE Sp. z o.o. określona jest w Załączniku nr 1.

Załącznik nr. 1 - Tabela warunków i opłat do ogólnych warunków współpracy i gwarancji ACTE Sp. z o.o.

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA NETTO 100 - 2000 PLN > 2000 - 5000 PLN > 5000 - 10000 PLN > 10000 PLN ZAMÓWIENIA RAMOWE
OBLIGATORYJNA OPŁATA LOGISTYCZNA* 50 PLN* 25 PLN* 0 PLN 0 PLN 0 PLN
MAKSYMALNY TERMIN PŁATNOŚĆ 7 DNI 14 DNI 21 - 30 DNI 30 DNI 30 DNI
ODROCZONA PŁATNOŚĆ - 60/90 DNI NIE NIE NIE TAK** TAK**
PODSTAWOWE WSPARCIE TECHNICZNE
PRZEDSPRZEDAŻOWE
0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
ZAAWANSOWANE WSPARCIE TECHNICZNE NIE PŁATNE do uzgodnienia 0 PLN 0 PLN
BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRODUCENTA NIE NIE NIE NIE TAK
UDOSTĘPNIENIE SPRZĘTU NA TESTY NIE NIE do uzgodnienia TAK TAK
MOZLIWOŚĆ BLOKADY KURSU WALUTY
W DNIU ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA
NIE NIE NIE do uzgodnienia** TAK**
MOŻLIWOŚĆ PRZEDŁUŻENIA GWARANCJI NIE NIE NIE do uzgodnienia** TAK**
SERWIS POGWARANCYJNY PŁATNY PŁATNY PŁATNY PŁATNY PŁATNY
BUFOR MAGAZYNOWY NIE NIE NIE do uzgodnienia do uzgodnienia


* zawiera w sobie pokrycie kosztów transportu do 30 kg na terenie RP - usługa UPS Stanadard - cena netto
** usługa płatna